Üçlü Birlik

Biz, sonsuz ve kendiliğinden var olan, gök yüzünün ve yer yüzünün yaratıcısı, seven ve merhametli, kutsal ve adil olan tek Tanrı’ya inanıyoruz. Tanrı’nın bütünlüğü içinde üç farklı kişilik vardır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh.

[Yaratılış 1:1-3; Matta 28:19; 2 Korintliler 13:14 (cf. Çölde Sayım 6:24-26); Efesliler 4:4-6;  2 Selanikliler 2:13; Titus 3:4-7; 1 Petrus 1:1-5, 10 -12; Yahuda:20,21]

İsa ve Kurtuluş

Biz İsa Mesih’in, Kutsal Ruh tarafından gebe kalan bakire Meryem’den tamamen Tanrı ve tamamen insan olan bir kişi olarak doğduğuna inanıyoruz. O günahsız bir  hayat yaşadı, çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. O ölümden dirildi ve göğe yükseldi. İsa çarmıhta ölerek bütün insanların kurtuluşu için mükemmel, eksiksiz ve son kurban oldu.

[Luka 1:26-35; 2:1-14; İbraniler 4:15; Yuhanna 19:16-35; Matta 27:62-28:7; 1 Yuhanna 2:1-2]

İnsan

Biz Tanrı’nın insanı kendi benzeyişinde yarattığına inanıyoruz. Şeytan tarafından ayartılan insan Tanrı’ya karşı günah işledi ve isyan etti. Bu insanı Tanrı’nın gazabına ve sonsuz ölüme mahkum etti. İnsan sadece tövbe edip İsa Mesih’e iman etmekle ölümden kurtulup sonsuz hayata kavuşabilir.

[Yaratılış 1:26-27; Elçilerin İşleri 2:38; 4:12; Romalılar 1:18-32; 3:21-26; 6:23]

Kutsal Yazılar (Kutsal Kitap)

Biz bütün Kutsal Yazılar’ın, hem Yeni (İncil) hem de Eski Antlaşma’nın (Tevrat, Zebur) tamamen Tanrı’nın esini olduğuna inanıyoruz ve onlar bizim bütün doktrinlerde en üstün otoritemiz, davranış biçimimiz, modelimiz ve yaşam değerlerimizdir

[Matta 5:17-18; Yuhanna 10:35; 2 Timoteos 3:16-17; 2 Petrus 1:20-21; 3:15-16]

Kilise

Biz Kilise’nin, günahlarından tövbe etmiş ve İsa Mesih’i Rab’bi ve Kurtarıcı’sı olarak kabul etmiş olan kişilerden oluştuğuna inanıyoruz. Kilise’nin başı İsa Mesih’tir. Kilise ifadesi bölgesel olmakla birlikte doğal yapısı ve faaliyet alanı açısından dünya çapındadır.

[Elçilerin İşleri 2:38-39; 1 Korintliler 1:2; Efesliler 1:1-14; Koloseliler 1:18-20]

Mesih’in Geri Dönüşü ve Yargılama

Biz İsa Mesih’in bizzat güç ve görkemle, kralların Kralı ve rablerin Rab’bi olarak yaşayanları ve ölüleri yargılamak için tekrar geleceğine inanıyoruz.

[Elçilerin İşleri 1:11; 1 Selanikliler 4:16-18; Vahiy 19:11-16; 20:11-15; 22:20]

Faydalı Kaynaklar