Vizyon, Misyon, Amacımız

Tanrı’yı yüceltmek için sağlıklı bir kilise kurarak bütün ulusları Rab İsa Mesih’in öğrencileri olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.

Kilisemizin Antlaşması

İman ettiğimiz andan itibaren kendimizi tövbe etmeye, Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa’ya inanmaya ve yaşamlarımızı O’na teslim etmeye adıyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adında imanımızı ikrar ederek vaftiz olmaya, Tanrı’nın lütfuyla çağrılma, şimdi de birbirimize olan adanmışlığımızın yenilenmesi için sevinçle, ciddiyetle ve Kutsal Ruh’un gücüyle, Tanrımız’ın yardımına sığınıyoruz.


  1. Tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddederek, kendi irademizle olduğumuz vaftiz aracılığıyla sembolik olarak gömüldüğümüzü ve dirildiğimizi ve böylece şu anda yeni ve kutsal bir yaşam sürdürme sorumluluğu altında olduğumuzu hatırlayarak, Tanrı’nın da desteğiyle bu dünyada dikkatlice yaşamaya çabalayacağız. (Romalılar 6:4-14; Galatyalılar 5:22-24; Titus 2:11-14; Efesliler 4:25)
  2. Ruh’un birliğini esenlik bağıyla korumak için dua edecek ve çalışacağız. (Efesliler 4:3, Markos 9:50)
  3. Adana Umut Kilisesi’nin üyeleri olarak kardeşlik sevgisi içinde birlikte yürüyerek (1. Petrus 1:22; Romalılar 12:10); birbirimize hoşgörülü davranarak (Efesliler 4:1-2); günahlarımızı itiraf ederek (Yakup 5:16); birbirimizi bağışlayarak (Koloseliler 3:13; Efesliler 4:32); yüreklendirerek (1. Selanikliler 5:11); koruyup kollayarak, sadakatle tembihleyerek durumun gerektirdiği gibi birbirimize öğüt vererek kilise yaşamına devam edeceğiz. (Romalılar 15:14; İbraniler 10:24)
  4. Bir araya gelmekten vazgeçmeyeceğiz. Birbirimiz için ve kendimiz için dua etmeyi ihmal etmeyeceğiz. (İbraniler 10:25)
  5. Gözetimimiz ve sorumluluğumuz altında bulunan kişiler kim olurlarsa olsunlar, onları Rab yolunda eğitip tembihleyerek yetiştirmeye, pak ve sevgi dolu bir örnek teşkil ederek ailemizin ve arkadaşlarımızın kurtuluşa erişmelerini sağlamaya çaba göstereceğiz. (Efesliler 4:11-13; 1. Petrus 4:10; 1. Selanikliler 5:14-15; Süleyman’ın Özdeyişleri 22:6)
  6. Önderlerimizin sözünü dinleyip onlara bağlı kalacağız ve onlar için dua edeceğiz. Öyle ki onlar yaptıkları görevi sevinçle yapsınlar. (İbraniler 13:17-18)
  7. Birbirimizin mutluluğuyla sevineceğiz, acılarını ve yüklerini sevecenlik ve anlayışla paylaşmak için çaba harcayacağız. (Romalılar 12:15; Galatyalılar 6:2)
  8. Hep birlikte bu kilisenin tapınmasının, düzeninin, disiplininin ve öğretişinin sürekliliğini sağlarken, aynı zamanda bu kilisede sadık bir müjdecilik hizmetinin de sürekliliğini sağlamak için çalışacağız. Çeşitli ruhsal armağanlarımızı kullanarak birbirimize hizmet edeceğiz. (Elçilerin İşleri 2:42; Matta 18:15-20; Matta 28:18-20; 1. Korintliler 11:26; Koloseliler 3:16; Romalılar 12:3-8; 1. Korintiler 12:4-31; 1 Petrus 4:10)
  9. Kilise hizmetinin desteklenmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına ve Müjde’nin bütün uluslara yayılması için verilen çabalara düzenli bir şekilde sevinçle maddi yardımlarımızla zamanımızla ve armağanlarımızla katkıda bulunacağız. (Elçilerin İşl. 2:43-47; Elçilerin İşl. 4:32-35; 2. Korintliler 9:7; Galatyalılar 5:13; Matta 25:14-30)
  10. Bu yerden ayrılıp başka bir yere gitmemiz durumunda mümkün olan en kısa zamanda bu kilise antlaşmasının yükümlülüklerini ve Tanrı Sözü’nün prensiplerini yerine getirebileceğimiz başka bir kiliseye katılacağız. (Elçilerin İşleri 2:42; Filipililer 1:27)

Rab İsa Mesih’in lütfu, Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepimizle birlikte olsun. (2. Korintliler 13:14). Rab’be sonsuza dek yücelik olsun! (Romalılar 11:36; 1. Korintliler 10:31)

Amin!